ที่มาโครงการ
นโยบายของรัฐบาลในปัจจุบัน ได้ผลักดันให้มีการเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมในสินค้าหรือบริการเพื่อให้เกิดโอกาสทางตลาดใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่การ เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือไอที มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็วซึ่งทำให้ประเทศไทยเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอล หรือ Digital Economy ผู้บริโภคสามารถติดต่อสื่อสาร และแลกเปลี่ยนซื้อขายกันได้โดยใช้เทคโนโลยี และการสื่อสารที่ทันสมัยต่างๆ แทนการเดินทางไปติดต่อซื้อขายกันโดยตรง ซึ่งจะเป็นการ เพิ่มประสิทธิภาพทางด้านช่องทางการขาย การตลาดให้มากขึ้น ช่วยในการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาด

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และสอดคล้องกับ Digital Economy กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ และโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ร่วมดำเนินกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริม SMEs ใช้ระบบไอที ช่วยบริหารซัพพลายเซนเพื่อเพิ่มผลิตภาพ ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือโครงการ ECIT ปีงบประมาณ 2558 ขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ SMEs ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการงานต่างๆ เพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งในการลดต้นทุนและ เพิ่มผลิตภาพของกิจการให้สูงขึ้นซึ่งกิจกรรมจะเป็นการส่งเสริมให้ SMEs ในภาคการผลิต มีการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการซื้อการขายออนไลน์ในรูปแบบ B to B (ธุรกิจกับธุรกิจ) ในกลุ่มซัพพลายเชนเดียวกันเช่นระบบ e-Procurement และ e-Supply Chain ในการติดต่อซื้อขายสินค้าในห่วงโซ่ อุปทานเดียวกัน ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมต่อระบบซัพพลายเชนให้สมบรูณ์ซึ่งจะช่วยให้ SMEs มีระบบร้านค้าออนไลน์และระบบหลังบ้านที่เชื่อมต่อได้เป็นทั้งผู้ซื้อ- ผู้ขายได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ Real Time ซึ่งจะช่วยให้ SMEs มีเครื่องมือในการลดต้นทุนในกิจการ และเพิ่มยอดขายอีกทางหนึ่ง