กำหนดการถ่ายทอดองค์ความรู้ และการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก รุ่นที่ 1


 รุ่นที่  วันที่  กำหนดการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการ Supply Chain และ การใช้ระบบงาน e-Supply Chain   กำหนดการให้คำปรึกษาแนะนำ ณ สถานประกอบการ
จำนวน 1 man day

 1  ครั้งที่ 1
วันพฤหัสที่ 19 มีนาคม 2558
ช่วงเช้า New Paradigm in Supply Chain Management for SMEs
ทัศนะใหม่ในการบริการจัดการซัพพลายเชนสำหรับ SME

 • Strategic Issues in Logistics and SCM
  ประเด็นกลยุทธ์ในการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 • Logistics and supply chain strategy
  กลยุทย์โลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 • Lean Production, JIT and supply chains
  การผลิตแบบลีน,JIT และซัพพลายเชน
 • Elimination of wastes
  การขจัดการเสียเปล่า
 • Six sigma
  ซิกส์ ซิกมา
 • Developing Supply Chain Strategies
  การพัฒนากลยุทธ์ซัพพลายเชน
 • Green Environment and Healthy Living
  การรักษาสิ่งแวดล้อมและอยู่อย่างมีสุขภาพที่ดี
 • Supply Chain Structures
  โครงสร้างซัพพลายเชน
ช่วงบ่าย Supply Chain Operations Improvement การปรับปรุงการดำเนินการซัพพลายเชน
 • Drivers in logistics and supply chain systems
  การขับเคลื่อนระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 • Driver of supply chain cost
  ตัวขับเคลื่อนต้นทุนของซัพพลายเชน
 • Improvement in manufacturing planning and control
  การปรับปรุงการวางแผนและการควบคุมการผลิต
 • Issues in Inventory management
  ประเด็นที่ควรได้รับการพิจารณาในการจัดการสินค้าคงคลัง
 • Issues in Warehousing
  ประเด็นที่ควรได้รับการพิจารณาในการจัดการ คลังสินค้า
 • Issues in Procurement
  ประเด็นที่ควรได้รับการพิจารณาในการจัดการจัดซื้อจัดหา
 • Issues in Transportation
  ประ เด็นที่ควรได้รับการพิจารณาในการจัดการการขนส่ง
 • Issues in AEC market
  ประเด็นที่ควรได้รับการพิจารณาในการรองรับตลาด AEC

ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2558 ถึง 30 เมษายน 2558
โดยทีมที่ปรึกษาจะนัดหมาย SMEs ก่อนเข้าให้คำ ปรึกษาแนะนำ

  ครั้งที่ 2
วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558
ช่วงเช้า Information Technology in Supply Chain Management
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการซัพพลายเชน

 • Information within the supply chain
  ระบบสารสนเทศในซัพพลายเชน
 • Gathering supply chain information
  การเก็บข้อมูลซัพพลายเชน
 • Analysing supply chain information
  การวิเคราะห์ ข้อมูลซัพพลายเชน
 • Exchanging supply chain information
  การแลกเปลี่ยนข้อมูลซัพพลายเชน
 • Accessing supply chain information and technology
  การเข้าถึงข้อมูลซัพพลายเชนและเทคโนโลยี
 • Summary of Information Technology
  สรุปของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ช่วงบ่าย Workshop / ประชุมเชิงปฏิบัติการ
 • How to identify areas for improvement
  วิธีการบงชี้โอกาสในเพื่อปรับปรุง
 • Basis of competition
  วิเคราะห์ฐานของการแข่งการขัน
 • Geo Mapping the supply chain
  การวางแผนภูมิซัพพลายเชน
 • Identify best practices
  การวิเคราะห์ การใช้ การปฏิบัติที่ดีเลิศ
 • Identify results
  การวิเคราะห์ผลลัพธ์
 • Improvement plan
  แผนการปรับปรุง
 • Schedule the onsite consulting
  การจัดตารางในการให้คำแนะนำ ณ สถานที่ของผู้ประกอบการ
 
  ครั้งที่ 3
วันพฤหัสที่ 26 มีนาคม 2558
ช่วงเช้า
 • e-Catalog Management System
  (ระบบการจัดการอี-แค๊ตตาล๊อกออนไลน์)
 • SKU for e-Inventory Set up
  (ระบบการจัดการสินค้าในคลังสินค้าสำเร็จรูปออนไลน์)
 • Multi-Unit for e-Inventory Set up
  (ระบบการจัดการหน่วยนับในระบบคลังสินค้าออนไลน์)
ช่วงบ่าย
 • Vender Management System
  (ระบบการจัดการซัพพลายเออร์ออนไลน์)
 • Demand Forecasting Management
  (ระบบการพยากรณ์ยอดขายออนไลน์)
 • Developing e-Supply Chain Strategies
  (การพัฒนาองค์กรสู่กลยุทธ์ ซัพพลายเชนออนไลน์)
 
  ครั้งที่ 4
วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558
ช่วงเช้า
 • Packaging set up in e-Supply chain
  (ระบบการจัดการบรรจุภัณฑ์ออนไลน์)
 • Transportation Management in e-Supply chain
  (ระบบการจัดการการขนส่งสินค้าออนไลน์)
 • e-Purchasing Management in e-Supply chain
  (ระบบการจัดการการจัดซื้อออนไลน์)
ช่วงบ่าย
 • e-Document Management in e-Supply chain
  (ระบบการจัดการเอกสารแบบอีเล็กโทรนิกส์)
 • e-Commerce System Strategies
  (กลยุทธ์การนำระบบ e-Commerce มาประยุกต์ในองค์กร)
 • Logistics in e-Supply Chain Strategies
  (กลยุทธ์การนำระบบ e-Supply Chain มาประยุกต์ในองค์กร)