ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ


  • ผู้ประกอบการ SMEs ที่ร่วมในโครงการได้รับโอกาสในการขายสินค้าจากการเชื่อมโยงธุรกิจเพิ่มมากขึ้น
  • เกิดวงจรธุรกิจอุตสาหกรรมไทยกับกลุ่มเครือข่ายธุรกิจ ในรูปแบบใหม่ โดยการประยุกต์ใช้ไอทีใน SMEs ที่มีส่วนสำคัญ ต่อการพัฒนาประเทศ
  • ทำให้เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในภาคอุตสาหกรรมในประเทศเพิ่มมากขึ้น
  • ได้ช่องทางประชาสัมพันธ์ใหม่เพื่อรองรับยุคเศรษฐกิจดิจิตอล หรือ Digital Economy ผู้บริโภคสามารถติดต่อสื่อสาร และแลกเปลี่ยนซื้อขายกันได้โดยใช้เทคโนโลยี และการสื่อสารที่ทันสมัยต่างๆ แทนการเดินทางไปติดต่อซื้อขายกันโดยตรง