กสอ. ดันนโยบายดิจิทัล 5 ด้าน รุกเคลื่อนทัพ SMEs ไทยสู่เศรษฐกิจยุคใหม่

กสอ. ดันนโยบายดิจิทัล 5 ด้าน รุกเคลื่อนทัพ SMEs ไทยสู่เศรษฐกิจยุคใหม่

·        กสอ. เปิดเวทีระดมสมองขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลจับมือกูรู SMEs กูรูดิจิทัล เฟ้นหากลยุทธ์เพื่อผู้ประกอบการไทยใช้ไอที ส่งเสริมธุรกิจ

กรุงเทพฯ 26 กุมภาพันธ์ 2558 – กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม รุกหนักแน่นขับเคลื่อน  ทัพอุตสาหกรรมสู่ยุทธศาสตร์ดิจิทัลเอสเอ็มอีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้สามารถแข่งขันในโลกการค้าเสรีได้ ระดับนานาประเทศ พร้อมเผยนโยบายดิจิทัล 5  ด้านได้แก่ 1. ผู้ประกอบการใหม่ด้านดิจิทัล (New Digital Entrepreneurs) 2. เอสเอ็มอีอัจฉริยะ (Intelligence  SMEs) 3. การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการโอทอป (Digital OTOP) 4. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล (Digital Knowledge Society) และ 5. การพัฒนาที่ปรึกษาธุรกิจโลกไซเบอร์  (Digital Service Provider) ให้สอดรับนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรมในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ระบบดิจิทัลสามารถช่วยลดต้นทุน สามารถทำธุรกิจต่างแดนแบบไร้พรมแดน รับข้อมูลข่าวสารจากทั่วโลก อีกทั้งจะเป็นปัจจัยเอื้อที่ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการเรียนรู้ได้ง่ายและแพร่หลายขึ้น อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมด้วย ทั้งนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้จัดงานสัมมนาครั้งยิ่งใหญ่ โดยการผนึกกำลังนักปราชญ์ด้านเศรษฐกิจหลายท่านเพื่อผู้ประกอบการ SMEs โดยเฉพาะ อาทิ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และกูรูจากภาคเอกชนอีกหลายท่าน โดยจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมฟังการสัมมนาจำนวนมาก

สำหรับผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมโครงการของ กรมฯ หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-202-4414 – 18  หรือเข้าไปที่ www.dip.go.th หรือรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอุตสาหกรรมในอาเซียนได้ที่ www.facebook.com/dip.pr 

ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ กล่าวว่า เศรษฐกิจดิจิทัล เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งสิ่งสำคัญในการพัฒนาประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัลได้นั้น ประการแรกที่ต้องให้ความสำคัญ คือ “เงินทุน” เพราะต้นทุนในการเข้าถึงเว็บไซต์ หรือการจัดทำระบบออนไลน์ค่อนข้างสูงสำหรับ SMEs หากสามารถลดต้นทุนในการใช้ระบบดิจิทัลได้ ประชาชนหรือผู้ประกอบการก็จะสามารถเข้าถึงระบบดิจิทัลได้มากขึ้น ซึ่งสิ่งสำคัญที่ตอบโจทย์ตรงนี้ได้ คือ

1. เนชั่นแนล บรอดแบนด์ (National Broadband) โดยการพัฒนาระบบ 4G ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยตั้งเป้าใน 1 ปี ทุกหมู่บ้านต้องสามารถเข้าถึงระบบออนไลน์ได้ และอีก 1 ปีถัดไป ทุกบ้านต้องสามารถใช้ระบบออนไลน์ได้อย่างทั่วถึง

2. จัดตั้งศูนย์ “ดาต้า เซ็นเตอร์” (Data Center) ผ่านการก่อตั้งหน่วยงานวิเคราะห์ตลาดในทุกกระทรวง เช่น ตลาดสำหรับเด็ก ตลาดสำหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้ในทุกกระทรวงและสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ตรงกับความต้องการแต่ละตลาดมากที่สุด

และ 3. อินเตอร์เนชั่นนัล เกตเวย์ (Internationalal gateway) เป็นช่องทางเพื่อให้ประชาชนหรือผู้ประกอบการสามารถหาข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ทั่วโลกได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่ภาครัฐต้องให้ความสำคัญ โดยเฉพาะกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม คือ การให้คำแนะนำวิธีการใช้ การเข้าถึงเว็บไซต์ รวมทั้งการจัดตั้งเป็นอี-คอมเมิร์ซ  ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งมีกว่า 2.7 ล้านราย สามารถดำเนินธุรกิจได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น นอกจากนี้ ได้วางแผนในการกำหนดกฎหมาย เพื่อให้การดำเนินธุรกรรมข้ามแดนเป็นไปได้สะดวกและง่ายขึ้น ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลทุกอย่างที่ส่งผ่านระหว่างกันเป็นไปได้ถูกต้องและเชื่อถือได้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัล นอกจากจะให้ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจแล้ว ยังส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข และการเกษตร ซึ่งช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นอีกด้วย

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)  เป็นผลมาจากความเปลี่ยนแปลงอย่างมีพลวัตของสังคมโลก อาทิ สถานการณ์การเงิน เศรษฐกิจโลก ราคาน้ำมัน  เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 2 มิติ ได้แก่ 1. การเปลี่ยนแปลงของระบบสังคมและปฏิสัมพันธ์ (Chang in Social System and Interactive) และการเปลี่ยนแปลงฐานของการแข่งขันและแบบจำลองธุรกิจ (Change in Competition Platform and Business Model) เกิดเป็นรูปแบบใหม่ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นพื้นฐาน และเปลี่ยนกระบวนการทางเศรษฐกิจจากเศรษฐกิจทางกายภาพ (Physicial Economy) ไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) จึงเป็นกลไกสำคัญอย่างหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตมวลรวมของประเทศ   ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมได้ผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กไปสู่ขนาดใหญ่และเชื่อมโยงกับภาครัฐเพื่อที่จะทำให้เศรษฐกิจมีการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว นอกจากนี้ ยังส่งผลให้เกิดการหลั่งไหลของข้อมูลข่าวสาร ซึ่งจะช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในระดับองค์กร ระดับประเทศ และระดับโลกในอนาคต ใน 2 ประการ ได้แก่  

ประการแรก การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหา และการวางโครงสร้างการพัฒนาอุตสหากรรมในอนาคต โดยปัญหาหลัก ๆ คือการจัดการขยะ โดยได้วางยุทธศาสตร์กำจัดขยะอุตสาหกรรมเป็นแผน 5 ปี อาทิ การควบคุมดูแล การสร้างเครือข่ายสนับสนุน และการแก้ไขกฏหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น นอกจากนี้ ได้เตรียมจัดตั้งนิคมอุตสหากรรมกำจัดกากขยะแบบครบวงจร ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้ในระยะยาว  และประการที่สอง การขจัดอุปสรรคในการอนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ เช่น การลดขั้นตอนการขอ รง.4 การลดระยะเวลาในการออกใบอนุญาตรับรองมาตรฐาน เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ประชาชน และภาคเอกชนได้รับความสะดวกสบายและคล่องตัวในการทำธุรกิจมากขึ้น   อย่างไรก็ตาม กระทรวงอุตสาหกรรม จะไม่สามารถนำพาธุรกิจไทยก้าวสู่ความยิ่งใหญ่ได้ หากขาดความเข้มแข็งของภาคเอกชน กระทรวงฯ เป็นหนึ่งในหลายๆ หน่วยงานรัฐที่พร้อมจะช่วยเหลือ ให้บริการ และข้อมูลต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้ผู้ประกอบสามารถดำเนินธุรกิจสามารถก่าวผ่านเทคโนโลยีได้อย่างมั่นใจ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงของเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมต่อไป

ด้าน นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า บทบาทของกรมฯ คือทำอย่างไรที่จะเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันเชิงธุรกิจของผู้ประกอบการได้ โดยเฉพาะเอสเอ็มอีซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ โดยกรมฯได้มีการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเพื่อเอสเอ็มอี ภายใต้แนวคิดดิจิทัลเอสเอ็มอี (Digital SMEs)  ผ่านกิจกรรม 5 ด้านหลัก ซึ่งประกอบด้วย 1. ผู้ประกอบการใหม่ด้านดิจิทัล (New Digital Entrepreneurs) อาทิ กลุ่มผู้เขียนแอพพลิเคชั่น และเกมส์ต่างๆ บนสมาร์ทโฟน หรือ กลุ่มผู้ทำแอนิเมชั่นหรือกราฟฟิกดีไซน์ (Animation/ Graphic Design) ต่างๆ   2. เอสเอ็มอีอัจฉริยะ (Intelligence  SMEs) อาทิ ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม (Enterprise Resource Planning : ERP) ที่ใช้ในการบริหารด้าน   ต่าง ๆ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน หรือการสต็อกสินค้า  และการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (ECIT) 3. การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการโอทอป (Digital OTOP) ส่งเสริมให้กลุ่มผู้ประกอบการโอทอป ที่มีศักยภาพสามารถทำการการตลาดด้วยสื่อดิจิทัลและสื่อออนไลน์  4. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล (Digital Knowledge Society) อาทิ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน การอบรมสัมมนาในหลักสูตรการตลาดแห่งอนาคต (Digital Marketing) และหลักสูตรเปิดร้านค้าออนไลน์แบบเข้าใจมีชัยแน่นอน และ 5. การพัฒนาที่ปรึกษาธุรกิจโลกไซเบอร์  (Digital Service Provider) เป็นการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการรองรับการขยายตัวของการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล โดยตั้งเป้าพัฒนาผู้ประกอบกว่า 2,500 ราย

                อย่างไรก็ดีพบว่าผู้ประกอบการยังใช้ประโยชน์จากระบบอินเทอร์เน็ตในการบริหารจัดการธุรกิจได้น้อย อาจเป็นเพราะขาดความรู้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับและในวิธีการใช้งาน และขาดเงินในการลงทุนซื้อระบบซอฟท์แวร์ กรมฯจึงพยายามหาทางออกให้ตอบโจทย์ทุกฝ่าย จึงได้จัดฝึกอบรม สัมมนา เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของระบบไอทีในปัจจุบัน และเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากระบบดิจิทัล สำหรับปี 2558 กรมฯ ได้วางแนวทางในการเน้นองค์ความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ การฝึกอบรมการใช้เฟซบุ๊ก เพื่อเพิ่มศักยภาพการตลาดเชิงลึก ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านซัพพลายเชนด้านไอทีแบบเจาะลึกตั้งแต่ขั้นตอนการสั่งซื้อวัตถุดิบ การวางแผนการผลิต กระบวนการผลิตสินค้า การบรรจุหีบห่อ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยตื่นตัวมากขึ้น  ทั้งนี้ การส่งเสริมให้นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ คาดว่าจะช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุนในการทำการตลาด ช่วยลดขั้นตอนการทำงาน และช่วยจัดระบบให้กับงานเอกสาร เพื่อประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ ได้ทั่วโลก  อีกทั้งจะเป็นปัจจัยเอื้อที่ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการเรียนรู้ได้ง่ายและแพร่หลายขึ้นอันจะนำมาซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมที่ดีขึ้นด้วย นายอาทิตย์ กล่าว

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้จัดงานสัมมนาครั้งยิ่งใหญ่ โดยการผนึกกำลังนักปราชญ์ด้านเศรษฐกิจหลายท่านเพื่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยเฉพาะ อาทิ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  และกูรูจากภาคเอกชนอีกหลายท่าน  โดยจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมฟังการสัมมนาจำนวนมาก สำหรับผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมโครงการของ กรมฯ หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-202-4414 – 18  หรือเข้าไปที่ www.dip.go.th หรือรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอุตสาหกรรมในอาเซียนได้ที่ www.facebook.com/dip.pr

###                       

ศูนย์ธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทร. 0 2202 4426-7 / ข้อมูล

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทร. 0 2202 4414- 18 / เผยแพร 

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชนติดต่อ

เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์- JC&CO PUBLIC RELATIONS –

ณภัทร กาญจนะจัย / +6681-355-9221 / napatk@jcpr.co.th

เนติมา นิจจันพันศรี /+6686-756-3939/ netiman@jcpr.co.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ "แนวโน้มเศรษฐกิจดิจิทัล โลกการค้าในอนาคต" ในงานการสัมมนาเรื่อง ขับเคลื่อน SMEs ด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์บางกอกคอ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น (นิด้าโพล) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสำรวจความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อจัดทำดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558

นายสมชาย หาญหิรัญ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินการจัดพื้นที่อุตสาหกรรม (โซนนิ่งแพลน) ภายใต้ยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรมปี 2555-2558 ในพื้นที่ 14 จังหวัด ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีนี้ โดยเมื่อดำเนินการจัดโซนนิ่ง 14 จ

นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ในปีนี้ได้ตั้งเป้าหมายจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรตามโครงการแปลงเครื่องจักรเป็นทุนของ ผู้ประกอบการอีก 8,000 เครื่อง เพิ่มขึ้น 15% คิดเป็นวงเงินจำนอง 375,000 ล้านบาท จากปี 2557 ที่มียอดจดทะเบียนกรรมสิท

นายหทัย อู่ไทย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (สมอ.) ในฐานะคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ (กมช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กมช.ต้องการให้ปรับปรุงยุทธศาสตร์งานมาตรฐาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการกำหนดมาตรฐาน การตรวจสอบมาตรฐาน มาตรวิทยา และการบริการจัดหา เพื

ขอเชิญกิจการธุรกิจ SMEs ทั่วไปและกลุ่มเครือข่ายธุรกิจ NEC เข้าร่วมอบรมโครงการ เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) และธุรกิจใหม่ (NBC) ประจำปี 2556

สหภาพการรถไฟแห่งประเทศไทย คัดค้านการเวนคืนที่ดินก่อสร้างทางด่วนศรีรัช - วงแหวน รอบนอก เพราะเกรงว่าจะกระทบต่อการพัฒนาพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

สหภาพการรถไฟแห่งประเทศไทย คัดค้านการเวนคืนที่ดินก่อสร้างทางด่วนศรีรัช - วงแหวน รอบนอก เพราะเกรงว่าจะกระทบต่อการพัฒนาพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

เว็บไซต์สำนักข่าวแห่งชาติ รายงานว่านายชาติชาย ทิพย์สุนาวี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวถึงเส้นทางกรมทางหลวงชนบท ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ว่า มี 9 จังหวัด แบ่งเป็นภาคเหนือ 2 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร 1 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้สุโขทัย 1 สายทาง สามารถสัญจ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ออกมาตรการจูงใจสายการบินต้นทุนต่ำมาใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมือง

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร เตรียมพร้อมพัฒนาเส้นทางรถไฟสายใต้เชื่อมโครงข่ายสู่มาเลเซีย ชมรถไฟทางคู่มาเลเซีย เพื่อรองรับการเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนาม ทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษกกับถนนวงแหวนอุตสาหกรรม "เฉลิมราชดำริ 84 พรรษา”

กระทรวงคมนาคม เดินหน้าโครงการพัฒนาเส้นทางรถไฟสายใต้ เชื่อมโครงข่ายสู่ประเทศมาเลเซีย เพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้านในการรองรับการเปิดประตูสู่อาเซียน

สำนักโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการส่งออก เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการวางแผน และ สนับสนุนกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์การค้าของประเทศ โดยมีพันธกิจสำคัญ ได้แก่ การพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ไทย และลดต้นทุนโลจิสติกส์การค้าแก่ผู้ส่งออก ด้วยหน้าที่ภาร

เว็บไซต์สำนักข่าวแห่งชาติ รายงานว่า นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จะนำโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง สัญญาที่ 1 ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในสัปดาห์นี้ เพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรอง

5 สายการบิน เรียกร้องกระทรวงคมนาคมหลังไม่ได้รับความเป็นธรรมจากมาตรการจูงใจย้ายบริการจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปที่ท่าอากาศยานดอนเมือง

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เร่งสร้างเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงจากประเทศไทยไปยังพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ในสหภาพพม่า

บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เผย ทางวิ่งฝั่งตะวันออกด้านทิศเหนือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซ่อมแซมเสร็จแล้ว พร้อมเปิดใช้งาน

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ผู้นำระดับโลกในธุรกิจขนส่งด่วนระหว่างประเทศ จัดสัมมนาเรื่อง “ลดต้นทุนลอจิสติกส์ พิชิต AEC” ให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยกว่า 100 ราย เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยมุ่งเน้นถึงความสำคัญ ในการเลื

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ห่วง SME ด้านโลจิสติกส์ของไทย เดินหน้าเร่งพัฒนามาตรฐาน แนะให้ปรับตัวด้านความรวดเร็วในการให้บริการ