ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ


การสมัครเข้าร่วมโครงการ

 • ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร และตารางการถ่ายทอดองค์ความรู้ และการให้คำปรึกษาแนะนำในรุ่นที่ต้องการสมัคร
 • กรอกใบสมัครใน แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการ หรือ Download และกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการ และจัดส่งมาที่
  คุณธิดา ชีวศุภสมิทธ์ Email : dip.supplychain@gmail.com โทรศัพท์ : 097-0097043
 • เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 3 วันที่แจ้งยืนยันการเข้าร่วมโครงการ
 • SMEs ที่ได้รับการคัดเลือกต้องส่งสำเนาหลักฐานประกอบการสมัครทางอีเมล์ล่วงหน้าพร้อมทั้งชำระเงินค่ามัดจำการเข้าร่วมโครงการ 5,000 บาท (จะมีอีเมล์แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบ สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์) ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์


คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

 • เป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ภาคการผลิต (Manufacturing) หากเป็นผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม (รง. 4) จะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับต้น
 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเข้าร่วมการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก และการถ่ายทอดองค์ความรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนชั่วโมง
 • ผู้ประกอบการจะต้องมีความสมัครใจ และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งโครงการ
 • เป็นองค์กรที่มีตัวตนและให้ผู้บริโภคสามารถติดต่อสอบถามได้
 • ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องส่งใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร เพื่อให้พิจารณาคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการทางออนไลน์ หรือทางโทรสาร ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • กรณีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการมีจำนวนมากกว่าที่กำหนด จะมีการคัดเลือกตามวิธีการที่ผ่านความเห็นชอบของเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ โดยขอสงวนสิทธิ์ในผลการคัดเลือก


ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นในการเข้าร่วมตลอดทั้งโครงการ แต่จะมีเงินค่ามัดจำ 5,000 บาท ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนในระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือน หลังจากวันสิ้นสุดโครงการของแต่ละรุ่น ตามเงื่อนไขต่อไปนี้คือ

 • ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมการถ่ายทอดองค์ความรู้ของโครงการไม่น้อยกว่า 80% ของจำนวนชั่วโมงทั้งหมด (ขาดได้ไม่เกิน 6 ชั่วโมง)
 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องผ่านการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก ณ สถานประกอบการ จำนวนทั้งสิ้น 1 วัน โดยทีมวิทยากรของโครงการโดยทีมวิทยากรจะมีการนัดหมายล่วงหน้าก่อน
 • ผู้เข้าร่วมโครงการได้ส่งหลักฐานต่างๆ ในการสมัครอย่างครบถ้วนถูกต้อง
 • ผู้เข้าร่วมโครงการให้ความร่วมมือในการประเมินผลการจัดโครงการ โดยการตอบแบบสอบถามจาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม อย่างครบถ้วนทุกแบบฟอร์มทั้งก่อน, ระหว่าง และหลังจากการเข้าร่วมโครงการ